Małopolska Sieć Rad Seniorów
„Działamy Wspólnie"

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (MSRS) powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany doświadczeń oraz wspierania seniorów w tworzeniu nowych rad. MSRS została powołana z inicjatywy Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z seniorami i seniorkami z województwa małopolskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tworzeniu MSRS uczestniczyli seniorzy z 10 gmin, a obecnie zrzesza ona rady seniorów i grupy inicjatywne z ponad 25 gmin Małopolski.

Sposób przystąpienia do MSRS „Działamy Wspólnie”

Każda gminna rada seniorów lub grupa seniorów zainteresowana tworzeniem rady z Małopolski może przystąpić do MSRS „Działamy Wspólnie”. Należy wypełnić i podpisać Deklarację członkowską, a następnie dostarczyć ją do biura Fundacji. Przed podpisaniem trzeba się zapoznać z Regulaminem, który określa sposób funkcjonowania MSRS oraz prawa i obowiązki jej członków.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!


Cele MSRS „Działamy Wspólnie”

  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy radami (spotkania, wizyty studyjne, konferencje)
  • Rzecznictwo interesów seniorów
  • Upowszechnianie modelu i standardów funkcjonowania rad senioralnych oraz dorobku członków Sieci
  • Wspieranie liderów senioralnych
  • Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań
  • Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne wsparcie
  • Włączenie seniorów w życie społeczności lokalnych
  • Wzrost roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych

Partnerzy: